Szukaj

regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy GALERIA ONLINE prowadzony jest przez firmę Pinakoteka Design s.c. z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy ul. Herlinga Grudzińskiego 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 957-07-21-362 oraz REGON 191655454, e-mail: pinakoteka@pinakoteka.pl, nr telefonu: +48 58 340 60 60 (zwaną dalej Pinakoteka Design).

2. Zamawiającym (zwanym również KLIENTEM) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Pinakoteka Design.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Pinakoteka Design oznacza akceptację przez KLIENTA zasad sprzedaży, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania.

II. Składanie zamówień

1. Zamówienia można złożyć, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, jak również drogą elektroniczną pod adres: pinakoteka@pinakoteka.pl.

2. Pinakoteka Design nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych danych.

3. Pinakoteka Design informuje, że dane osobowe podane przez KLIENTA, zbierane są na zasadzie dobrowolności, służyć będą realizacji zamówienia i nie będą nikomu udostępnione, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281 z póżn. zm.), Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia.

4. Złożenie oferty przez KLIENTA jest każdorazowo potwierdzane przez Pinakoteka Design w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu oferty przez Zamawiającego. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Pinakoteka Design w przedmiocie przyjęcia oferty Zamawiającego i ma wyłącznie charakter informacyjny.

III. Płatności

1. Ceny obrazów znajdują się na stronie internetowej GALERIA ONLINE, podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

3. Na życzenie KLIENTA, zgłoszone przed wysyłką obrazu, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury VAT. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A, zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:

a) Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

b) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze własnym w jednym z punktów Pinakoteka Design

IV. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wybrany obiekt jest dostępny w magazynie sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z rzeczywistością. KLIENT o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę sklepu.

3. Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez KLIENTA na jego koszt. Warunki i możliwość wysyłki obrazu za granicę są uzgadniane indywidualnie z KLIENTEM.

4. Dostawa obiektów może zostać zrealizowana pocztą kurierską albo w formie odbioru osobistego przez Zamawiającego. Kosz dostawy jest pokrywany przez Sklep.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 4 dni roboczych i jest liczony:

a) od momentu potwierdzenia przez Pinakoteka Design oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze,

b) od momentu uznania rachunku bankowego Pinakoteka Design – w przypadku wybrania przez Zamawiającego formy płatności w drodze przelewu bankowego lub kartą płatniczą za pośrednictwem Blue Media.

6. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych powyżej, Pinakoteka Design skontaktuje się niezwłocznie z KLIENTEM, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

V. Odbiór towaru

1. Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, KLIENT powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, KLIENT obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,

b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,

c) poinformowania Pinakoteka Design o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.

3. W przypadku przyjęcia przez KLIENTA przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez KLIENTA czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, Pinakoteka Design nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.

4. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA przesyłki od kuriera, która następnie została zwrócona przez kuriera do Pinakoteka Design, Pinakoteka Design nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pinakoteka Design kary umownej w wysokości 4-krotnej wysokości kosztów danej przesyłki w terminie 7 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Zamawiający mógł odebrać obiekty od przewoźnika.

5. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych obiektów w terminie 14 dni, Pinakoteka Design zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłki opłaconych obiektów na koszt klienta.

VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. KLIENT (Zamawiający) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie do Pinakoteka Design pisemnego oświadczenia mailem pod adres: online@desamodern.pl lub pod adres pocztowy: Pinakoteka Design, Herlinga Grudzińskiego 1, 80-283 Gdańsk.

2. W powyższym przypadku Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z Pinakoteka Design w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.

3. Pinakoteka Design zwróci Zamawiającemu wpłacone kwoty na poczet zamówionych towarów w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki przez Pinakoteka Design, pod warunkiem, że żaden z nich nie będzie nosił śladów użytkowania, ani uszkodzeń.

VII. Reklamacje

1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

3. KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Pinakoteka Design z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć Pinakoteka Design stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się z Pinakoteka Design w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.

4. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę obiektu/tytuł pracy, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

5. Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności Pinakoteka Design z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej pinakoteka@pinakoteka.pl, pisemnie pod adres: Herlinga Grudzińskiego 1, 80-283 Gdańsk lub osobiście w wyżej wymienionym lokalu.

6. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji Pinakoteka Design ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje.

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

5. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

6. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

7. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

  • adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  • miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

8. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy sklepem internetowym Pinakoteka Design a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Gdańsku.

2. Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Pinakoteka Design.

3. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów lub ich części, jest bezwzględnie zabronione.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Zainwestuj w sztukę